Партньори

За целите на кариерното развитие на възпитаниците на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ регулярно сключваме
Споразумения за сътрудничество с държавни, общински и неправителствени организации, както и с представители на частния сектор,
които осигуряват за Вас възможности за стажове и работа.
АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

Агенцията за държавна финансова инспекция е администрация към министъра на финансите. Тя защитава публичните финансови интереси чрез извършване на финансови инспекции по реда на Закона за държавната финансова инспекция.