Неформални срещи с работодатели – Kinstellar

13/11/2023 0 comments Ani Miteva Categories Новини

На 08.11.2023 се проведе втората публична лекция от серията „Неформални срещи с работодатели“, организирана от Кариерния център на Юридическия факултет и Факултетният студентски съвет.

Събитието бе открито от доц. д-р Мартин Белов (заместник-декан по международни отношения, дигитализация) с лектори адв. Георги Кънев и адв. Николай Гергов от международното адвокатско дружество Kinstellar.

В изключително интерактивна среда бе представена дейността на Kinstellar с конкретни примери от практиката. Бяха повдигнати въпроси от правото на интелектуална собственост; правото на информационни технологии; правни аспекти на трансграничните сделки/трансгранична търговия и други.

В рамките на публичната лекция бе наблегнато на изключително високото ниво на комуникация на Kinstellar с водещи международни правни кантори на световно ниво; ежеседмичните обучения на работещите в международна среда и неизчерпаемите източници на познание и опит, с които раполагат работещите в Kinstellar.

Лекторите поставиха акцент на преимуществата на работата в екип и огромното значение на обмяната на опит; бяха обяснени предимствата на тясното профилиране, но при наличие на определен опит и познания във всички правни отрасли.

Лекцията приключи с описание на лятната стажантска програна на Kinstellar и покана до студентите на Юридическия факултет да кандидатстват за позициите.

След края на лекцията последва дискусия, която значително превиши първоначално определеното времетранеена на събитието. Поради това колегите от Kinstellar бяха поканени по инициатива на студентите на още една публична лекция през пролетта на 2024 г. Публичната лекция ще бъде посветена на въпроси на интелектуалната собственост.