Стажантска позиция – „Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД

„Фронтекс Интернешънъл“ ЕАД е водеща компания за управление и събиране на вземания. Компанията предоставя интегрирани и иновативни решения, които обслужват бизнеса в почти всеки сектор на икономиката и предлага пълен спектър от услуги по управление, събиране и изкупуване на вземания.

Бихме искали към екипа на правния ни отдел да се присъедини организиран, мотивиран и отговорен студент IV-V курс с познания и интереси в гражданското право и процес, облигационно и търговско право.

Предлаганата от нас позиция е стажант в Правен отдел, Екип „Заповедно и Исково производство“

Основни задължения за предлаганата позиция:

– изготвяне и депозиране на заявления за снабдяване със заповеди за изпълнение, както и последващото снабдяване с издадените изпълнителни листове;

– изготвяне и депозиране на искови молби и отговори на искови молби;

– изготвяне на съпътстващи процеса документи, включително, но не само – молби, становища, възражения, жалби и др.;

– стриктно водене на възложените за работа случаи и периодично отчитане на резултатите по тях;

– осъществяване на комуникация със съдилища, вещи лица, клиенти, партньори, съдебни изпълнители, нотариуси и институции, необходими за своевременно и качествено изпълнение на служебните ангажименти;

– при необходимост, водене на комуникация с насрещните по спора страни и техните процесуални представители с цел постигане на максимално добри резултати по възложените и водени съдебни случаи;

– обработка на информацията по съдебните производства на хартиен и електронен носител и отразяването й в специализиран софтуер.

Какво предлагаме:

– Възможност за обогатяване на натрупания до момента опит в областта на вещното, облигационно и търговско право, гражданското право и процес;

– Трудов договор/граждански договор;

– Отлични условия на труд в екип от професионалисти;

– Социална програма и допълнителни придобивки.

Какво ще очакваме от Вас:

– Да имате познания и интереси в областта на гражданското право и процес, вещното, облигационно и търговско право, които се стремите постоянно да развивате и усъвършенствате;

– Да сте организирана и мотивирана личност, чиито действия да са насочени към постигане на резултати;

– Коректност и отговорност към компанията и към поставяните Ви задачи;

– Готовност да работите в екип за постигане на целите на компанията, да усвоявате спецификата на дейността ни, постоянно да се стремите да развивате своите умения и познания;

– Стриктно следене и спазване на сроковете за изпълнение на поставените задачи;

– Добри комуникативни и организационни умения;

– Компютърна грамотност.

 

Очакваме Вашата кандидатура.

Единствено одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.

„ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД обработва предоставените от Вас лични данни само за целите на подбора на кадри за обявената позиция и в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“) и националното законодателство за осигуряване на защитата на личните Ви данни.

Когато  процесът по подбор завърши със сключване на трудов/граждански договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще бъдат част от личното Ви трудово досие, съхранявано от „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД.

В случай, че не се стигне до предлагане и сключване на договор, предоставените от Вас документи и данни в процеса на подбор, ще се съхраняват за период от шест месеца от датата на приключване на посочената процедура, с цел осъществяване на контакт и включването Ви сред кандидатите при обявена нова свободна позиция в Дружеството. След изтичането на този срок, личните Ви данни и съответните документи ще бъдат изтрити, с изключение на случаите, в които изрично сте предоставили писмено съгласие за съхранението им за по-дълъг период от време или сте дали изрично съгласие да бъдат обработвани за позиции, различни от обявената. В последния случай моля да посочите това обстоятелство при подаване на кандидатурата си.

22/04/2024
Категория: Право
Тип: Стаж

Кандидатствайте за тази позиция

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx